En / Th
 Untitled Document
Thin Client Network
Benefit

     Welcome To Thin Client

Thin Client เป็นคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ที่สามารถนำมาขยายการใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่แล้วเพื่อทำให้ใช้งานเพิ่มขึ้นได้หลายคนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน โดย คอมพิวเตอร์ต่อพ่วงนี้ ได้ลดชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในที่ไม่มีความจำเป็นออกไป จึงทำให้ ประหยัดไฟ ดูแลรักษาง่าย มีราคาถูก และความคงทนสูงสามารถใช้งานได้ดี เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่เสีย อัพเกรดคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

2. ประหยัดเวลา และ ทรัพยากรบุคคล ด้าน IT ที่มาดูแล บำรุงรักษาระบบ

3. ควบคุมดูแลได้ง่ายจากส่วนกลาง สามารถควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของ พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานไม่สามารถนำโปรแกรม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน มาติดตั้งตามอำเภอใจได้ เพราะระบบ Thin Client Network การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ จะติดตั้งได้ที่เครื่อง Host หรือServer เท่านั้น และ ยังมีการ กำหนดสิทธิให้ใช้หรือไม่ให้ใช้โปรแกรมที่กำหนดได้นอกจากนี้Thin Client หลายรุ่น มีโปรแกรมที่ผู้บริหารสามารถเฝ้าดูการทำงานของพนักงานได้ด้วย

4. ช่วยแก้ปัญหา ซื้ออุปกรณ์ทดแทนไม่ได้ เมื่อถึงคราวที่คอมพิวเตอร์เสีย เนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นเก่า ที่ซื้อมานาน หาอะไหล่ในท้องตลาดไม่ได้ การใช้ Thin Clientช่วยลดปัญหายุ่งยากเหล่านี้

5. ประหยัดค่าซอฟต์แวร์ และ เวลาในการติดตั้ง ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องอีกต่อไป ในระบบ Thin Client Network เครื่องลูกข่ายThin Client ทุกเครื่อง สามารถเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานโปรแกรม และ ทรัพยากรต่างๆ ที่เครื่องแม่ข่าย(Host หรือ Server) ได้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง สามารถนำ เครื่อง Thin Client มาต่อพ่วงได้ตั้งแต่ 2-30 เครื่อง หรือมากกว่านั้น จึงประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และ เวลาในการติดตั้งได้อย่างมาก

6. ประหยัดพื้นที่ใช้สอย Thin Client เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก หลายรุ่นสามารถติดตั้งได้หลังจอ แอลซีดี จึงประหยัดพื้นที่ใช้สอย และ เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

7. ช่วยลดภาระค่ากระแสไฟฟ้า Thin Client ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 5W เท่านั้น ซึ่งนับว่า น้อยมากเมื่อเทียบกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 350-450W

  Home | Company | Product | Web Design | IT Service | Solutions | Support | Contact Us Copyright 2009 Thin Client Network Co.,Ltd. All rights reserved.