En / Th
 Untitled Document
Thin Client Network

     Welcome To Thin Client

Warranty terms 1 year

            

1. สินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 30 วัน (ตรวจสอบเอกสารจากใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หรือใบซ่อม) โดยสินค้าต้องมีกล่องและอุปกรณ์ ครบสมบรูณ์ หมายเลขกล่อง และตัวเครื่องจะต้องตรงกัน

2. สินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ,ฟ้าผ่า ,ไฟไหม้ หรือสินค้าแตก ,หัก ,หรือมีการเปลี่ยนตัวสินค้า ออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าทีั่ของบริษัทฯถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3. สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหาย ที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีี

4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเคลมสินค้า หรือ ซ่อมสินค้า ที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

5. การจัดส่งสินค้าทดแทน ทางบริษัทฯ จะจัดสินค้าแก่ลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ นับจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้า

6. สินค้าที่ส่งคืน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องครงกัน ,คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เสมือนเมื่อรับสินค้า

7. การรับประกันนี้ ไม่รวม ชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ : ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ และหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ได้รับการต่อเพิ่มภายหลังการส่งมอบ ของบริษัทฯชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการประกอบ ณ บริษัทฯ ,มอนิเตอร์ ,คีย์บอร์ด และเมาส์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

8. สำหรับการแก้ไขสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมกับบริษัทผู้ผลิต

9. หากลูกค้ามีความต้องการ ซื้อการรับประกันเพิ่มเติม (Extension Warranty terms) นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันโดยปกติ คือ 1 ปี ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงาน ไปยังโรงงานผู้ผลิตสินค้า ซึ่งโดยเบื้องต้นการรับประกันเพิ่มในปีที่ 2 โรงงานผู้ผลิตสินค้า คิดราคาเพิ่ม 14 % โดยลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนสั่งสินค้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

  Home | Company | Product | Web Design | IT Service | Solutions | Support | Contact Us Copyright 2009 Thin Client Network Co.,Ltd. All rights reserved.